Pandey, Madhav Prasad, Kathmandu University, Nepal